[Název zadání]

Speciální cena pro mladé do 20 let - Odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obce Vepřová a Malá Losenice[Autor]
Jakub Sochor

[Řešená lokalita]
Vysočina, Vepřová, 153, 154, Řešená lokalita - detail
Jedná se o vodojem obce Vepřová a hlubinné vrty v přilehlých lesích.

Stručná anotace

Předkládaná práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě v obcích Vepřová a Malá Losenice (okres Žďár nad Sázavou). Z ekonomických důvodů bylo rozhodnuto upravovat pouze část jímané vody tak, aby byly na výstupu z ÚV splněny limity dané vyhláškou.

Popis výchozí situace

Předkládaná práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě v obcích Vepřová a Malá Losenice. Jedná se o menší vodovodní systém, jehož zdrojovou částí jsou dvě studny v obci Vepřová s návaznou odradonovací stanicí ve vodojemu tamtéž, upravená voda je distribuována do obou zmíněných obcí. Je zde cca 660 zásobených obyvatel (současná technologie dimenzována na 1,93 l/s). Obsah arsenu v jímané surové vodě osciluje kolem limitní legislativou dané hodnoty (10 µg/l). Návrh shrnuje základní zjištěné údaje o systému, jakosti vody a jejích trendech i o arsenu jako kontaminantu, dále porovnává různé varianty řešení a vybírá nejvhodnější vzhledem k ekonomice a provozním možnostem malé obce. Navrhovaná technologie sorpce arsenu na GEH je uživatelsky přístupná, prakticky bezúdržbová a robustní vzhledem k možným výkyvům obsahu As ve vodě. Řešení bylo vybráno také vzhledem k jednoduchému způsobu likvidace vznikajícího nebezpečného odpadu. Pro ekonomické nakládání s finančními prostředky byla navržena úprava pouze části jímané surové vody tak, aby ve výsledném proudu vody odcházející do spotřebiště byl dodržen limit As daný vyhláškou MZ 252/2004 Sb. To umožní minimalizovat náklady na doplnění technologie, kdy je odhad ceny zařízení pro výkon cca 1 l/s cca 400 tis. Kč. Vzhledem k nedostatku informací o stávajícím stavebním stavu a strojním vybavení nebylo možné řešit eventuální požadavky na stavební úpravy a čerpání vody.

Rámcový odhad finančních nákladů

Doplněné technologické celky se předpokládají v ceně cca 400 000 Kč bez DPH. Vzhledem k absenci informací o stavu stávající technologie, poměrech prostorových a tlakových není možné odhadnout další položky investice, v ideálním případě dostatečného prostoru bude doplňovaný filtr instalován v armaturní komoře VDJ, Zřejmě bude nutné po přerušení tlaku v aeraci vodu na sorpční filtr znovu čerpat.

Možnosti skutečné realizace

Vzhledem k podkladům, které byly zadavatelem poskytnuty, bylo možné vypracovat pouze studii pro technologické řešení problému. Studie je plnohodnotná a může být vhodným podkladem pro další projektový stupeň. Po doplnění údajů je možné realizovat jednoduchý projekt, na jehož základě by zadavatel mohl žádat o dotaci v rámci vypsaných dotačních titulů.

Zhodnocení rizik

Riziko kolísání obsahu arsenu v surové vodě je eliminováno výběrem technologie sorpce, kdy zvýšení množství kontaminantu v reálných hodnotách vycházejících ze zjištěného trendu v minulých letech bude technologií zvládnutelné, důsledkem bude eventuální vyčerpání sorpční kapacity náplně v kratší době. Částečným rizikem jsou nedostatečné informace o stávajícím stavu lokality, které v následném projektovém stupni mohou případně vést ke zvýšení předpokládaných nákladů.

Konzultovali jste projekt s mentory? S někým dalším? Jak proběhla spolupráce?

Projekt nebyl konzultován s mentorem.

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

Projekt byl vypracován pouze pro potřeby a účast v soutěži Pro vodu 2018.

Kontaktní osoba

Jakub Sochor, jakub.sochor@mensa.cz, +420723204658

Počet lidí v týmu: 1

Přílohy

  Veprova.pdf
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz