Pravidla soutěže

1. Téma soutěže

Soutěž se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou. Projekty by se proto měly zabývat:
  • prevencí povodní a sucha (zadržováním vody v krajině, zvýšením hladiny podzemních vod, revitalizací vodních toků, podporou zelené infrastruktury apod.);
  • šetrným hospodařením s vodou v obcích (zasakováním dešťové vody nebo jejím využitím; přírodě blízkým čištěním odpadní vody apod.);
  • odpovědným hospodařením s vodou v zemědělství a při průmyslové výrobě;
  • úsporami pitné vody a využitím šedé vody v budovách.

2. Účastníci soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit lidé od 17 do 30 let. Účastnit se mohou jak jednotlivci, tak týmy složené z maximálně šesti členů, při čemž všichni musí splňovat předchozí podmínku.

3. Pořadatel soutěže

Soutěž organizuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí. 
Soutěž finančně podporuje Státní fond životního prostředí ČR a Nestlé Česko s. r. o.

4. Přihlášení do soutěže

Můžete si vybrat situaci k řešení z navrhovaného seznamu (pozn. na jedné situaci může pracovat víc soutěžních týmů) nebo zpracovat vlastní nápad, který bude mít inovativní a inspirativní přínos pro odpovědné hospodaření s vodou.
Při zpracovávání projektů je možné konzultovat řešení s mentory – během individuálních konzultací nebo na odborných workshopech. Kapacita konzultací i workshopů je však omezena.
Přihláškou do soutěže se rozumí odevzdání vypracovaného projektu do elektronického formuláře nejpozději do 31. ledna 2019 (23:59).

5. Přihláška (soutěžní projekt)

Projekt včetně všech příloh vypracujte v českém nebo slovenském jazyce.
Nedílnou součástí přihlášky je za každého člena týmu naskenované čestné prohlášení.

Formulář čestného prohlášení ke stažení (pdf., 30 kB)

Po uzávěrce zkontrolujeme správnost přihlášky a informujeme všechny účastníky na uvedeném kontaktním e-mailu (pozn. každý tým má jeden kontaktní e-mail), zda jejich přihláška splňuje podmínky a zda jsme ji zařadili do soutěže.
Zaslané materiály zůstávají k dispozici pořadateli a nebudeme je rozesílat účastníkům zpět.
Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže projekt nebo soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel.

6. Autorská práva

Účastníci v čestném prohlášení potvrzují, že jsou autory přihlášeného projektu a ten není kopií jiného projektu. 
Účastníci soutěže mají neomezená autorská práva ke svým projektům. Odesláním přihlášky však propůjčují právo Nadaci Partnerství, Státnímu fondu životního prostředí, Ministerstvu životního prostředí, společnosti Nestlé a zadavateli konkrétní situace k řešení používat, publikovat a kopírovat obsah projektu uvedený v dokumentaci, stejně jako jméno a fotografie účastníků, pro propagační účely  soutěže. Odesláním příspěvku také účastníci bezvýhradně souhlasí s případným publikováním svého projektu v médiích.

7. Účast projektu v jiných soutěžích

Projekty, které se účastnily jiných soutěží, se mohou do soutěže Pro vodu zapojit. Účast v dalších soutěžích však zaznamenejte do přihlášky.

8. Výběr projektů porotou

Pořadatel soutěže volí porotu, která určí vítěze prvního, druhého a třetího místa.
Porota nejprve posoudí všechny odevzdané projekty a následně vybere nejlépe hodnocené projekty, které postoupí do finále k osobní prezentaci před porotou.
O postupu do užšího výběru soutěžící informujeme v průběhu února 2019. Pokud se vyzvaní účastníci z jakýchkoliv důvodů nedostaví k finálové prezentaci svého projektu, pozbývají tím možnosti na získání ceny. Přesné místo, harmonogram a organizaci finále a slavnostního vyhlášení výsledků upřesníme.
Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit část cen, případně žádnou cenu, pokud porota neshledá kvalitu předložených projektů za dostatečnou.

9. Hlavní kritéria výběru projektů

  • splnění požadavků zadavatele situace, tj. odevzdání všech požadovaných částí projektu (platí pouze pro soutěžící, kteří si vybrali ze seznamu situací k řešení)
  • realistické zhodnocení rizik a nevýhod projektu
  • kvalita a přehlednost zpracování projektu a jeho příloh
  • vlastní přínos projektu
  • inovativnost projektu (platí pro soutěžící, kteří přihlásili vlastní nápad) 

 

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz