Mentoři a porotci

Pracuješ na svém projektu a nevíš si s něčím rady? Neboj se oslovit a konzultovat svůj záměr s našimi mentory.

Radmila Fingerová
Porotkyně

Je autorizovaná architektka pro obor zahradní a krajinná tvorba a v současnosti učí na Fakultě architektury ČVUT, Ústavu krajinářské architektury. Absolvovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, specializace zahradní a krajinná architektura. Působí v řadě odborných porot jak v ČR, tak v zahraničí. V letech 2005 – 2007 byla členkou výkonné rady Světové organizace zahradních a krajinných architektů (IFLA). Podílela se na revitalizaci Havlíčkových sadů (Grébovka) v Praze 2 a projektování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti v Broumově.

Kontakt: radmila.fingerova@volny.cz
Šárka Doležalová
Mentor a porotce

Před mateřskou dovolenou působila jako technolog čistíren odpadních vod ve společnosti ASIO, spol. s r.o., ve které se specializovala na navrhování, projektování a zprovozňování průmyslových i biologických ČOV. Je studentkou 5. ročníku doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Fakultě chemické VUT v Brně. Současně je členem odborné skupiny YWP CZ, ve které působí na pozici tajemníka pro vnitřní vztahy. Momentálně se věnuje práci z domu a navrhuje průmyslové ČOV.

S čím vám může pomoci:
Čištění odpadních vod, recyklace vody, kalové hospodářství.

Kontakt: sHribova@seznam.cz

Tomáš Havlíček

Mentor a porotce

Vodohospodář, jednatel a zodpovědný projektant Atelieru Fontes, který se specializuje na ochranu, tvorbu a využití krajiny – zejména z vodohospodářského hlediska. „Naší prioritou je nejen aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny a s tím spojené hodnoty, ale i zachování udržitelného ekonomického potenciálu a užitku krajiny. Cílem je dosáhnout takových způsobů řešení, aby vyhovovaly všestranným zájmům.“

Kontakt: havlicek@fontes.cz, 603 893 212

Michal Hrabí

Mentor 

Jeho misí je šířit podnikavého ducha napříč Evropou. V minulosti založil StarCube – první středoevropský startup akcelerátor, přes pět let byl manažerem Microsoft inovačního centra a také Startup programu JIC. Ročně mu prošlo rukama více než 250 podnikatelských záměrů. V současnosti Michal pracuje jako manažer firmy Phonexia, která patří mezi světové špičky na poli řečových technologií. Je zodpovědný za komerční úspěch nového produktu pro enterprise segment. Dobře se cítí na horách, ať už v létě, nebo v zimě.

Kontaktmichal@hrabi.eu
Michal Kriška
Mentor a porotce

Odborný asistent Ústavu vodního hospodářství krajiny Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Věnuje se především problematice vegetačních kořenových čistíren, zemních filtrů, čištění odpadních vod, mokřadních systémů. Je členem Asociace čistírenských expertů ČR.

Kontakt: kriska.m@fce.vutbr.cz
Vlastimil Rieger
Mentor a porotce

Vystudoval Stavební fakultu VUT v Brně a v současné době v Otevřené zahradě zajišťuje chod dvou pasivních budov. Kontroluje dodržování a vylepšování pasivního standardu obou budov a zároveň propaguje tzv. zelené stavění mezi odbornou i širokou veřejností. V rámci areálu má také zkušenosti s využitím dešťové i šedé vody.

S čím vám může pomoci:
chování pasivních budov, recyklace vody, zelené střechy (včetně poskytnutí reálných dat z měření)

Kontakt: vlastimil.rieger@nap.cz, 775 424 701
  David Stránský
Mentor

V současnosti se věnuje problematice srážko-odtokových vztahů v urbanizovaných povodích, konkrétně matematickému popisu těchto jevů, hydraulické spolehlivosti systémů a integrovanému posouzení vlivu městského odvodnění na recipient. Přednáší a publikuje na domácím i zahraničním fóru, přednáší několik specializovaných předmětů na FSv ČVUT pro obory Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí. Je řešitelem a spolupracoval na několika grantových úkolech GAČR, MŠMT a EU. Je předsedou Asociace pro vodu ČR (CzWA).

S čím vám může pomoci:
hospodaření s dešťovou vodou ve městech (vsak, retence, výpar, využití), srážko-odtokové vztahy a jejich modelování, stokové sítě a související legislativa

Kontakt: stransky@fsv.cvut.cz, 224 355 412
Zuzana Šeptunová
Porotkyně

V Nadaci Partnerství je odpovědná za za koordinaci grantů podporující komunitní výsadby stromů a šetrné hospodaření s vodou v krajině, městě a budově. Pro studenty vysokých škol s inovativními nápady na šetrné hospodaření s vodou připravuje soutěž Pro vodu. Sama v loňském roce dokončila studium oboru krajinářství na Mendelově univerzitě v Brně. Vodu považuje za opravdové bohatství, a proto se velmi ráda podílí na projektech zaměřených na šetrné zacházení s ní.

Kontakt: zuzana.septunova@nap.cz, 775 856 985
Martina Šilhánová
Porotkyně

V oblasti společenské odpovědnosti firem se pohybuje od roku 2009 a s radostí sleduje, jak se firmy postupně zapojují v různých oblastech společenské odpovědnosti a stále strategičtěji. Nestlé je jedním z leaderů v oblasti Creating Shared Value, tedy Vytváření sdílené hodnoty a voda je jednou z priorit globálně, ale i na lokálních úrovních. V České republice Nestlé uplatňuje velmi přísná pravidla pro nakládání s vodou na svých závodech, pro které kvalitní voda a její dostatečné množství a snadná dostupnost má zásadní význam. Zajímavé a neotřelé nápady mladých jsou pak skvělou příležitostí podívat se na věci jinak!

Kontakt: Martina.Silhanova@cz.nestle.com
Michal Šperling
Mentor a porotce

Vystudoval obor vodní stavby, léta se věnoval úsporám energie, obnovitelným zdrojům, řízení projektů a internetovému marketingu. Nasbírané zkušenosti nyní využívá ve svém původním oboru při návrhu a stavbě kořenových čističek odpadních vod, zahradních jezer a při revitalizaci přirozeného prostředí vodních ploch a toků. „Mé zaměření mi umožňuje se potkávat s příjemnými lidmi, pracovat na krásných místech pod širým nebem, hrát si s hlínou, vodou, kameny, dřevem a rostlinami. Co by chtěl člověk víc!“

Kontakt: michal@korenovky.cz, 775 256 596
David Veselý
Mentor

Vystudoval na VUT v Brně obor Vodní hospodářství a ekologie krajiny. Pracuje jako projektový manažer pro Povodí Moravy, s.p., která se zabývá správou vodních toků a vodních děl. Mimo jiné se zabývá kvalitou vodních útvarů a říční revitalizaci. Navrhnul a realizoval řadu studií a projekty zaměřené na přírodě blízkou protipovodňová ochrana. Výsledkem této práce jsou akční plán nejen pro povodňovou ochranu, ale také na zachycení vody v krajině pro suchá období. Další studie a projekty jsou zaměřeny na říční revitalizaci a migraci ryb. Od roku 2000 se podílí na přípravě a činnosti Trilaterální Ramsarské platformy – trilaterální iniciativy pro nivu na soutoku Moravy a Dyje. Od roku 2005 je členem expertní skupiny Českého Ramsarského výboru pro mezinárodní ochranu mokřadů.

S čím vám může pomoci:
Přírodě blízká protipovodňová ochrana, revitalizační projekty a podpora samovolné renaturace, podpora rybí obsádky a zajištění migrace, pohled správce toku

Kontakt: vesely@pmo.cz, 724 230 596
Jiří Vítek
Mentor

Je majitelem projektové a inženýrské kanceláře JV PROJEKT VH s. r. o. se sídlem v Brně. Odvodňováním a odkanalizováním urbanizovaných území se v rámci své profesní činnosti věnuje více než třicet let. V poslední dekádě se specializuje na propagaci a aplikaci nových přístupů k odvodnění měst a obcí, tzv. hospodaření s dešťovou vodou. Od roku 2005 měl na toto téma více než stovku přednášek pro státní správu a samosprávu, ministerstva, studenty a odbornou veřejnost. Napsal nebo byl spoluautor řady článků do různých periodik v ČR i v zahraničí. K nejvýznamnějším projektům, ve kterých tvořil pravidla, koncepce a metodiky pro aplikaci HDV, patří mezinárodní projekt Rain Drop, koncepční dokumenty pro ministerstvo zemědělství ČR a pro města Karviná, Hranice na Moravě, Hradec Králové, Olomouc a Brno, ale i projekty konkrétních staveb, jako jsou odvodnění nového kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích nebo nového sídliště Kaménky v Brně Černovicích. Je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby a členem CzWA, DWA, ČVTVS, ČAH, SZKT a brněnského architektonického sdružení Obecní dům.

Kontakt: vitek@jvprojektvh.cz


Rostislav Dvořák
Mentor a porotce

Pracuji jako produktový manažer ve společnosti Liko-s kde nabízíme řešení pro systémy čištění odpadních vod – zelené fasády a střechy. Díky těmto přírodním řešením, můžeme udržovat všechnu dešťovou a odpadní vodu na místě a podpořit regeneraci podzemních vod.
O přírodu se zajímám už od dětství. Ve škole mě zajímala biologie a později chemie, na univerzitě jsem studoval biochemii a analytickou chemii životního prostředí.
Po studiích jsem pracoval jako technolog v čistírně odpadních vod, nakonec jako projektant čistíren vod a odpadních vod. Povšimnul jsem si, že kvalita podzemních vod se zhoršuje a uvědomil jsem si, že tento problém je spojen s nedostatkem vody v životním prostředí. Věřím, že řešení tohoto problému je třeba hledat mezi zadržováním vody v krajině a vývojem nových řešení na přírodní bázi. 

S čím vám může pomoci:
Čištění odpadních vod, recyklace vody, zelené stavby.

Kontakt: rostislav.dvorak@liko-s.cz, 607 028 522
 
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz