Pravidla soutěže

1. Téma soutěže

Soutěž se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou. Projekty by se proto měly zabývat:
  • prevencí povodní a sucha (zadržováním vody v krajině, zvýšením hladiny podzemních vod, revitalizací vodních toků, podporou zelené infrastruktury apod.);
  • šetrným hospodařením s vodou v obcích (zasakováním dešťové vody nebo jejím využitím; přírodě blízkým čištěním odpadní vody apod.);
  • odpovědným hospodařením s vodou v zemědělství a při průmyslové výrobě;
  • úsporami pitné vody a využitím šedé vody v budovách.

2. Účastníci soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit lidé od 17 do 30 let (tj. ročníky 2001 - 1988). Účastnit se mohou jak jednotlivci, tak týmy složené z maximálně šesti členů, při čemž všichni musí splňovat předchozí podmínku.

3. Pořadatel soutěže

Soutěž organizuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí. 
Soutěž finančně podporuje Státní fond životního prostředí ČR a Nestlé Česko s. r. o.

4. Přihlášení do soutěže

Můžete si vybrat situaci k řešení z navrhovaného seznamu (pozn. na jedné situaci může pracovat víc soutěžních týmů) nebo zpracovat vlastní nápad, který bude mít inovativní a inspirativní přínos pro odpovědné hospodaření s vodou.
Při zpracovávání projektů je možné konzultovat řešení s mentory – během individuálních konzultací nebo na odborných workshopech. Kapacita konzultací i workshopů je však omezena.
Přihláškou do soutěže se rozumí odevzdání vypracovaného projektu do elektronického formuláře nejpozději do 31. ledna 2018 (23:59).

5. Přihláška (soutěžní projekt)

Projekt včetně všech příloh vypracujte v českém nebo slovenském jazyce.
Nedílnou součástí přihlášky je za každého člena týmu naskenované čestné prohlášení.

Formulář čestného prohlášení ke stažení (pdf., 30 kB)

Po uzávěrce zkontrolujeme správnost přihlášky a informujeme všechny účastníky na uvedeném kontaktním e-mailu (pozn. každý tým má jeden kontaktní e-mail), zda jejich přihláška splňuje podmínky a zda jsme ji zařadili do soutěže.
Zaslané materiály zůstávají k dispozici pořadateli a nebudeme je rozesílat účastníkům zpět.
Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže projekt nebo soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel.

6. Autorská práva

Účastníci v čestném prohlášení potvrzují, že jsou autory přihlášeného projektu a ten není kopií jiného projektu. 
Účastníci soutěže mají neomezená autorská práva ke svým projektům. Odesláním přihlášky však propůjčují právo Nadaci Partnerství, Státnímu fondu životního prostředí, Ministerstvu životního prostředí, společnosti Nestlé a zadavateli konkrétní situace k řešení používat, publikovat a kopírovat obsah projektu uvedený v dokumentaci, stejně jako jméno a fotografie účastníků, pro propagační účely  soutěže. Odesláním příspěvku také účastníci bezvýhradně souhlasí s případným publikováním svého projektu v médiích.

7. Účast projektu v jiných soutěžích

Projekty, které se účastnily jiných soutěží, se mohou do soutěže Pro vodu zapojit. Účast v dalších soutěžích však zaznamenejte do přihlášky.

8. Výběr projektů porotou

Pořadatel soutěže volí porotu, která určí vítěze prvního, druhého a třetího místa.
Porota nejprve posoudí všechny odevzdané projekty a následně vybere nejlépe hodnocené projekty, které postoupí do finále k osobní prezentaci před porotou. Vybraní soutěžící se zavazují prezentovat projekt 2. března 2018 na prezentačním tréninku a po té 20. března 2018 ve finále před porotou. Z prezentovaných projektů pak porota zvolí nejlepší projekty a ty získají finanční odměny.
O postupu do užšího výběru soutěžící informujeme v průběhu února 2018. Pokud se vyzvaní účastníci z jakýchkoliv důvodů nedostaví k finálové prezentaci svého projektu, pozbývají tím možnosti na získání ceny. Přesné místo, harmonogram a organizaci finále a slavnostního vyhlášení výsledků upřesníme.
Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit část cen, případně žádnou cenu, pokud porota neshledá kvalitu předložených projektů za dostatečnou.

9. Hlavní kritéria výběru projektů

  • splnění požadavků zadavatele situace, tj. odevzdání všech požadovaných částí projektu (platí pouze pro soutěžící, kteří si vybrali ze seznamu situací k řešení)
  • realistické zhodnocení rizik a nevýhod projektu
  • kvalita a přehlednost zpracování projektu a jeho příloh
  • vlastní přínos projektu
  • inovativnost projektu (platí pro soutěžící, kteří přihlásili vlastní nápad) 

10. Cena Nestlé pro nejlepší řešení

Autoři tří nejlépe zpracovaných řešení získají finanční odměny ve výši 30 000, 20 000 a 10 000 Kč. Novinkou letošního ročníku je cena 10 000 Kč pro autory nejlepšího řešení ve věkové kategorii do 20 let. 
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz