[Název zadání]

Řešení odpadních vod pro MČ Starého Města


[Řešená lokalita]
Staré Město, Olomoucký kraj
GPS: 0
Jedná se o MČ Staré ho Města - Stříbrnice, Chrastice, Kunčice, Nová Seninka, Malé Vrbno

[Zadavatel]
Město Staré Město

[Klíčová slova]
odpadní vody, likvidace odpadních vod, využití odpadních vod, zasakování, znečištění podzemních a povrchových vod

Stručný popis problému

Hledání řešení (zřejmě decentralizovaného) hospodaření s odpadními vodami v rámci místních částí Starého Města. Tyto MČ jsou od sebe vzdáleny mnoho kilometrů a není možné je řešit centrálně. V pěti místních částech jsou rozmístěny domy pro trvale žijící obyvatele, velké množství rekreačně využívaných nemovitostí a část rekreačních objektů. V oblasti je zatím ve velké míře využíváno povrchových vod pro zásobení nemovitostí a není vyřešena otázka likvidace odpadních vod pro většinu z nich.

Popis výchozí situace

Odpadní vody jsou řešeny individuálně, většinou formou jímky, septiku, trativodu. Novější stavby jsou již řešeny v některých případech pomocí DČOV nebo novou bezodtokovou nádrží s vyvážením. Těchto staveb je ale menší podíl oproti řešení, které bylo budováno historicky. V lokalitě se řešila studie zásobování obyvatel pitnou vodou a lze některé poklady použít.

Koho nebo čeho se problém dotýká?

Hospodaření s odpadní vodou a eliminace kontaminace vod podzemních a povrchových.

Vlastnické poměry

Pozemky jsou částečně ve vlastnictví města. Většinově pak jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob přilehlých nemovitostí.

Cíle projektu

Cílem je najít nejefektivnější a nejideálnější řešení hospodaření s odpadní vodou v předmětném území. Studie bude zpracována ve variantách možného řešení s doporučením a odůvodněním nejideálnějšího opatření pro dané území. Doporučené opatření bude posouzeno i z hlediska finanční a provozní náročnosti návrhu řešení.

Následné využití soutěžního projektu

Soutěžní projekt může být dále rozpracováván do jednotlivých stupňů projektové dokumentace k realizaci navrženého opatření.

Požadovaný výstup projektu

Studie proveditelnosti - technický návrh řešení a ekonomické posouzení návrhu řešení nakládání s odpadní vodou (variantní zpracování s doporučením nejefektivnějšího řešení dané problematiky).

Fotografie

[Kontakt]

(Viditelné pouze po přihlášení)

[Přílohy]

(Viditelné pouze po přihlášení)
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz