Pravidla pro zadávání situací

Cílem soutěže je přispět k odpovědnějšímu zacházení s vodou prostřednictvím opatření šetrných k přírodě. Soutěž propojuje talentované mladé lidi se zadavateli a umožňuje jim pracovat na řešení konkrétních problémů spojených s vodou.

Zapojením do soutěže získáte nové nápady a řešení zpracované do formy jednoduchých studií. Bude zcela na vás, jak s nimi budete dále pracovat.

1. Okruhy témat (situací k řešení)

Soutěž se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou. Situace, kterou chcete přihlásit a řešit, by se měla týkat:
  • prevence povodní a sucha (zadržování vody v krajině, zvýšení hladiny podzemních vod, revitalizace vodních toků, podpory zelené infrastruktury apod.);
  • šetrného hospodařením s vodou v obcích (zasakování dešťové vody nebo jejího využití; přírodě blízkého čištění odpadní vody apod.)
  • odpovědného hospodaření s vodou v zemědělství a při průmyslové výrobě;
  • úspor pitné vody a využití šedé vody v budovách.

2. Zadavatelé

Přihlásit situaci k řešení mohou pouze právnické osoby – správci nebo majitelé pozemků a budov (např. obecní samospráva, školy, mateřská centra, ekocentra, firmy atd.), kterých se problémy s vodou týkají a mají zájem je odpovědně řešit.

3. Pořadatel soutěže

Soutěž organizuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí. 
Soutěž finančně podporuje Státní fond životního prostředí ČR a Nestlé Česko s. r. o.

4. Soutěžící

Přihlášené situace budou řešit jednotlivci nebo týmy lidí ve věku do 30 let, kteří mají inovativní nápady a chuť získat zkušenost s prací na konkrétních problémech.

5. Jak přihlásit situaci k řešení

Problém, který potřebujete řešit, zadáte do elektronického formuláře, v němž stručně popíšete situaci a přidáte podklady nezbytné pro pozdější zpracování soutěžního projektu. V případě jakýchkoli pochybností či dotazů nás můžete kontaktovat. 
Zadání i podklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce. Finální verzi vyplněného formuláře musíte odeslat (tlačítko zveřejnit) nejpozději do 31. srpna 2018.

6. Zveřejnění zadání na webu soutěže

Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře zkontrolujeme doručené informace z hlediska jejich úplnosti a přehlednosti. V případě potřeby vás kontaktujeme a domluvíme se na doplnění nebo přepracování údajů. Po odsouhlasení administrátorem se zadání zařadí do seznamu situací k řešení a stane se viditelným pro účastníky soutěže.

7. Kritéria pro zveřejnění situace na webu soutěže

  • soulad s vypsanými okruhy témat (viz bod 1)
  • řešení problémů pomůže široké veřejnosti (tj. problém se netýká pouze úzké skupiny lidí)
  • poskytnutí všech materiálů potřebných pro zpracování soutěžního projektu
  • uvedení kontaktů na osoby spojené se zadáním a připravenost na konzultace se studenty

 

Pořadatel má právo situaci k řešení vyloučit z databáze nebo nezveřejnit, pokud nesplňuje pravidla a kritéria, nebo obsahuje nesprávné či záměrně zkreslující údaje.

8. Autorská práva k zadáním

Zadavatelé situací mají ponechána neomezená autorská práva ke svým zadáním resp. k přílohám. Odesláním přihlášky však propůjčují Nadaci Partnerství, Státnímu fondu životního prostřední, Ministerstvu životního prostředí, společnosti Nestlé a účastníkům soutěže právo používat, publikovat a kopírovat obsah zadání. Odesláním také bezvýhradně souhlasí s publikováním jmen, fotografií účastníků v médiích a pro propagační účely soutěže.

9. Poskytování konzultací a podpory soutěžícím

Pro soutěžící i výsledné projekty je velmi přínosná vzájemná spolupráce se zadavateli. Prosíme, buďte v případě potřeby připraveni pomoci účastníkům soutěže - např. poskytnutím telefonické konzultace, vysvětlením situace, dodatečným poskytnutím podkladů, ukázáním situace v terénu apod.

10. Hodnocení a výstupy soutěžních projektů

Pořadatel soutěže volí porotu, která určí vítěze. Porota nejprve posoudí všechny odevzdané projekty a následně vybere nejlépe hodnocené projekty, které postoupí do finále k osobní prezentaci před porotou (20. března 2019). Z prezentovaných projektů pak porota zvolí nejlepší projekty a jejichž autoři získají finanční odměny.
Soutěžící vám následně předají svůj projekt ve formě, kterou jste požadovali (při vyplňování elektronického formuláře).
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz