[Název zadání]

Milovice – hledání města


[Řešená lokalita]
Středočeský kraj, Milovice

[Autor]
Ondřej Vojtíšek
Město Milovice se nachází v nivě říčky Mlynařice, v dolním toku meandrujícícho Labe, v malebném regionu Polabí. Velmi bolestivým zásahem do zdejší krajiny bylo vybudování vojenského újezdu (vsunutého mezi dvě vsi), který obývalo po roce 1968 více než 100 tisíc sovětských vojáků s rodinami.

Stručná anotace

Každé město v polabském regionu má svoji dominantu nebo hodnotu, podle které ho můžeme celkem jasně identifikovat. Dominantou Milovic je krajina, jejíž stav je ale bohužel zanedbaný. Projekt proto navrhuje revitalizovat říční tok a obnovit na území města Milovice soustavu rybníků.

Popis výchozí situace

Město vzniklé po roce 1989 se skládá ze čtyř čtvrtí, které dřív představovaly samostatné vesnice. Hmota města tíhne ke svému jižnímu okraji - nivě řeky Mlynařice. Dochází zde k meandrování, sedimentaci. Jižní okraj města se stává pro své obyvatele neatraktivním, paradoxně přes svůj velký rekreační potenciál. Je zapotřebí nastartovat takové mechanismy, které město zprůchodní jako celek, a dojde ke srůstu čtvrtí, nalezení nové identity města. Návrh těží z využití ploch v intravilánu města, nesnaží se rozpínat do krajiny a paralyzovat ji svou zástavbou. V hmotě města nachází územní rezervy, které vyplňuje. Krajina prostupující městem představuje velký závazek pro péči. Dekontaminace, obnovení původních hodnot, vyšlapání stezek a doplnění zájmových cílů ji pozvedne a umožní zpřístupnit pro veřejnost. Přidanou hodnotou budou vodní plochy v nivě řeky Mlynařice umožňující lidem relaxovat, ale i aktivně sportovat. Projekt navrhuje 3 kroky práce s přírodou: 1. Rekultivovat Objevení potenciálních lokalit a vzájemných vazeb. Současný stav krajiny neumožňuje volný pohyb lidí. Místní využívají jen zlomek zelených ploch. Vyskytuje se zde velké množství náletové zeleně. Příroda je kontaminována z doby působení vojáků, a proto je nutné dokončit sanaci půd. 2. Zpřístupnit Vytvoření cyklo a pěších stezek včetně napojení na síť mikroregionu Polabí. Bývalý vojenský prostor obsahuje potenciál velkého množství přírodních biotopů, které by zde mohly vzniknout právě striktně omezeným přístupem veřejnosti do oblasti včetně zákazu používání průmyslových hnojiv. 3. Vybavit Vložení rekreační vybavenosti pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky (každodenní, víkendové, ale i sezónní využití). Občané Milovic si ke svému městu lépe vytvoří vztah, pokud budou existovat cíle a dominanty, kam chodit relaxovat. V mlynařické nivě by pak vznikly čtyři vodní plochy různé velikosti a pro různé využití. Jednalo by se o chovný rybník, mokřad, přírodní rezervaci a koupaliště.

Rámcový odhad finančních nákladů

...

Možnosti skutečné realizace

Projekt původně zpracovaný jako diplomová práce se milovickému starostovi, zastupitelům i místním obyvatelům líbil, přesto z něj nic nebylo využito do připravovaného územního plánu.

Zhodnocení rizik

Některá města stále nechápou význam investic do veřejných prostor, vybavenosti a krajiny. Je potřeba vysvětlovat důležitost vytvoření urbanistické vize, směřování města do budoucna, které může předurčit vývoj na několik dekád dopředu.

Kontaktní osoba

Ondřej Vojtíšek, ondrej.vojtik@seznam.cz, 739 637 522

Počet lidí v týmu: 1

Přílohy

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz