[Název zadání]

Úspora pitné vody v objektu SEV Toulcův dvůr[Autor]
Ondřej Rychecký, Andrea Prudilová , Juraj Petrík

[Řešená lokalita]
Hlavní město Praha, Praha - Hostivař, Řešená lokalita - detail
Jedná se o památkově chráněné budovy (první zmínka z roku 1362), 10 hektarů pozemků a na nich 0,5ha mokřadů, dvě přirozená jezírka a další přírodní lokality. Využíváme dešťovou vodu (2 cisterny) z části střech. Území navazuje na nezastavěnou plochu Trojmezí a přírodní park Hostivař – Záběhlice.

Stručná anotace

Toulcův dvůr je středisko environmentální výchovy v Praze s roční návštěvností 100 000 osob za rok. Středisko má zájem o technologické řešení úspory pitné vody. Podstatou projektu je aplikace dešťové vody pro splachování WC, projekt porovnává a shrnuje různé varianty úspor. Navrhovaný systém je robustní, samostatný a nepotřebuje stálý dozor. Realizací projektu dojde k 20 % každoroční úspoře pitné vody a přinese roční finanční úsporu 76 000 Kč s celkovou návratnost systému 9,7 let.

Popis výchozí situace

Hlavní motivací zaměřit projekt na dešťovou vodu je existence v minulosti zřízených dešťových nádrží v areálu. Dešťové nádrže nejsou v současnosti efektivně využívány a jejich nadměrná kapacita (50 m3) umožňuje optimalizovat je pro další využití v objektu. Jednotlivá řešení jsou: 1) Sběr dešťové vody do stávajících akumulačních nádrží a její zpětné využití na splachování WC v hostelu a mateřské škole. 2) Obnovení existující 10 m3 jímky pro sběr dešťové vody z části budovy 1 a její další využití pro závlahy na zahradě či jízdárně. 3) Stavba 20 m3 podzemních nádrží u budovy 3 pro retenci dešťové vody, využití pro splachování WC na veřejných toaletách v budově 3. 4) Izolace potrubí a případně zařazení průtokového ohřívače pro teplou vodu do hostelu. 5) Stavba potrubí odvádějící dešťovou vodu z velkého nádvoří do močálu a další protierozní opatření. Realizováním pouze prvního bodu je dosaženo splnění zadání projektu – úspora 2- 5 % pitné vody. Další body odpovídají na komplexní problematiku areálu a navrhují řešení, která poskytnou taktéž úsporu pitné vody, ale i řešení stávající vysoké eroze půdy na pozemku a nedostatečně funkční odvod dešťových vod z budov.

Rámcový odhad finančních nákladů

využití dešťové vody z nádrží v budově 1 (odstavec 5.1): 205 840 Kč využití dešťové vody v budovy 1 na závlahu jízdárny (odstavec 5.2): 10 235 Kč využití dešťové vody v budově 3 (odstavec 5.3): 440 569 Kč náklady na projekt: 22 159 Kč CELKEM: 760 803 Kč

Možnosti skutečné realizace

Projekt se nachází ve fázi plánování. Zadavatel je neziskovou organizací, je třeba po schválení zadavatele projekt s finančním rozpočtem podstoupit magistrátu hl. m. Prahy. Financování projektu závisí na zadavateli, které části projektu vybuduje na své náklady a které bude žádat po vlastníkovi (hl. m. Praha). V případě schválení magistrátem může zadavatel podstoupit projekt Památkovému a Stavebnímu úřadu. Pro získání dotací může zadavatel žádat o vypsané granty MŽP. Pak je projekt realizován.

Zhodnocení rizik

Nevýhodou projektu je zařazení objektu Toulcův dvůr do Státního seznamu kulturních památek, realizace projektu je o to složitější a vyžaduje vyjádření více úřadů. Částečným rizikem je i nedostatečný zákres inženýrských sítí a nejasné vyznačení dešťové kanalizace. Rizikem projektu a nesplnění vypočítané návratnosti mohou být možná budoucí období bez dešťů a rozšiřování oblastí sucha, která by systém udělala neekonomickým.

Konzultovali jste projekt s mentory? S někým dalším? Jak proběhla spolupráce?

Konzultovali jsme s Ing Lubošem Haraštou asi 2 týdny před odevzdáním projektu. Mentora jsme požádali o celkové zhodnocení našeho projektu, mentor nám také doporučil vhodnou literaturu a odpověděl na otázky jednotlivých řešení. Také s námi sdílel některé vlastní zkušeností s technologiemi dešťových vod a zasakování vod na pozemku. Konzultace byla osobní i emailová.

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

Projekt byl vypracován pouze pro soutěž Pro vodu 2017.

Kontaktní osoba

Ondřej Rychecký, ondrej.rychecky@centrum.cz, 608115098

Počet lidí v týmu: 3

Přílohy

  medailonky.pdf
  TD_projekt.pdf
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz