[Název zadání]

Hospodaření s dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKO-S, a.s.[Autor]
Pavel Mynarčík, Alena Mynarčíková , Karolína Vránová

[Řešená lokalita]
Jihomoravský kraj, Slavkov u Brna, ulice U Splavu 1419, Řešená lokalita - detail
Jedná se o areál firmy LIKO-S, který se nachází na okraji průmyslové zóny ve Slavkově, v blízkosti řeky Litavy.

Stručná anotace

Projekt se zabývá problematikou hospodaření firmy LIKO-S, a.s. se srážkovou a šedou vodou. Cílem projektu je na základě analýz a terénního průzkumu vyhotovit návrhové řešení, které by firmě ukázalo, jak nejlépe monitorovat příchozí a odchozí množství vody a jak s tímto množstvím dále zacházet. V návrhové části si pak klade za cíl vyhotovit takové řešení, které bude uživatelům zprostředkovávat příjemné prostředí a zároveň se zde bude maximálně využívat možností srážkové vody.

Popis výchozí situace

Na základě všech proběhlých analýz a terénních průzkumů vznikl návrh, který nabízí firmě LIKO-S, a.s. konkrétní podobu možností v oblasti šetření s vodou. Vytváří příjemné místo pro všechny uživatele, doplňuje parkovací stání a poskytuje odpočinkovou zónu. V rámci návrhu by měla být sváděna šedá voda ze sprch a dešťová voda z části haly kovovýroby a dvora do nově vybudované nádrže. Odtud může být voda přečerpávána buď do jezírka u LIKO-Noe, nebo může být použita pro závlahu rostlinných vertikálních fasád, které by mohly být nově umístěny na západní část haly. Instalaci zelených fasád je ovšem ze strany firmy LIKO-S, a.s. nutné pečlivě zvážit, vzhledem k faktu, že vynaložené úsilí a energie na životaschopnost zelených fasád jsou velmi vysoké. Dvůr mezi administrativní budovou a halou kovovýroby je v návrhu zastřešen variabilními plachtami, které chrání zboží dočasně umisťované na zpevněnou plochu dvora, poskytují stín a snižují teplotu. Na systém textilních plachet navazuje konstrukce popnutá popínavými rostlinami. Navrženy byly i štěrkové vegetační pásy sloužící k retenci srážkové vody, čímž zabraňují jejímu rychlému odtoku z krajiny. Travnatý pruh s lipovým stromořadím byl doplněn o skupinové výsadby křovin a bylo zde doporučeno luční společenstvo, které přirozeně kryje půdu, snižuje výpar, nevyžaduje tak intenzivní závlahu a poskytuje větší biodiverzitu druhů. V budoucnu by bylo možné uvažovat také o napojení toalet z administrativní budovy do kořenové čistírny u LIKO-Noe, tomuto opatření ovšem musí předcházet důkladný monitoring pohybu vody. Ve všech budovách bylo doporučeno instalovat zařízení šetřící vodu jako jsou perlátory, bezvodé pisoáry a baterie na čidlo.

Rámcový odhad finančních nákladů

Perlátory: -Vodovodní baterie 5 500 Kč s DPH -Sprchy 3 600 Kč s DPH Vodoměry: 32 500 Kč s DPH Meteostanice: -19 690 Kč s DPH Retenční nádrž: -Cena záleží na konkrétní realizaci, řádově 50-100 000 Kč s DPH Bezvodé pisoáry: -Přibližně 70 000 Kč s DPH Šetřiče na toalety: -5 000 Kč s DPH Bezdotykové baterie: -50 000 Kč s DPH

Možnosti skutečné realizace

Projekt se v současné době nachází ve fázi studie. Pro aplikaci všech navrhovaných řešení je nutné provést důkladný monitoring a na jeho základě je potom možné uvést navržená řešení do praxe. Návrh monitoringu byl taktéž součástí návrhového řešení a je to první krok, který by měla firma podniknout.

Zhodnocení rizik

Mezi největší rizika či nevýhody projektu patří vstupní data se kterými projekt kalkuluje. Společnost LIKO-S, a.s. si vede pouze záznamy o měsíčním odběru vody z řádu, proto jsme provedli terénní měření pohybu vody a dále vycházeli z informací, poskytnutých zaměstnanci firmy LIKO-S, a.s. a správcem areálu. Přesto jsme byli nuceni doplnit naši analýzu o statistická data průměrných spotřeb při daných činnostech a pomocí nich zkorigovat námi naměřené hodnoty.

Konzultovali jste projekt s mentory? S někým dalším? Jak proběhla spolupráce?

Projekt byl konzultován s mentory v rámci workshopů i mimo ně. Firma LIKO-S, a.s. nám také zprostředkovala několik odborných setkání - například se správcem areálu, závlahářem. Všichni byli velmi vstřícní.

Pokud jste projekt přihlásili do jiných soutěží, vypište jejich názvy a umístění projektu.

Tento projekt se neúčastní žádných jiných soutěží.

Kontaktní osoba

Pavel Mynarčík, p.mynarcik@seznam.cz, 735 060 771

Počet lidí v týmu: 3

Přílohy

  1.pdf
  10.pdf
  11-kopie.pdf
  12.pdf
  13.pdf
  14-kopie.pdf
  15.pdf
  16-kopie.pdf
  17.pdf
  18-kopie.pdf
  19-kopie.pdf
  20-kopie.pdf
  21-kopie.pdf
  22.pdf
  2-kopie.pdf
  3.pdf
  4-kopie.pdf
  5-kopie.pdf
  6.pdf
  7.pdf
  8opraveno.pdf
  9.pdf
  kompletni-projekt.pdf
  obsah.pdf
  uvodni-strana.pdf
Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory SFŽP ČR a Nestlé.


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz


 
 

Nestlé
 Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává
328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi
i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.

www.nestle.cz

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz