Pravidla soutěže

1. Téma soutěže

Soutěž se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou. Projekty by se proto měly zabývat:
  • prevencí povodní a sucha (zadržováním vody v krajině, zvýšením hladiny podzemních vod, revitalizací vodních toků, podporou zelené infrastruktury apod.);
  • šetrným hospodařením s vodou v obcích (zasakováním dešťové vody nebo jejím využitím; přírodě blízkým čištěním odpadní vody apod.);
  • odpovědným hospodařením s vodou v zemědělství a při průmyslové výrobě;
  • úsporami pitné vody a využitím šedé vody v budovách.

2. Účastníci soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit lidé od 18 do 30 let (tj. ročníky 1998 - 1986). Účastnit se mohou jak jednotlivci, tak týmy složené z maximálně šesti členů, při čemž všichni musí splňovat předchozí podmínku.

3. Pořadatel soutěže

Soutěž organizuje Nadace Partnerství za finanční podpory Nestlé Česko s. r. o.

4. Přihlášení do soutěže

Můžete si vybrat situaci k řešení z navrhovaného seznamu (pozn. na jedné situaci může pracovat víc soutěžních týmů) nebo zpracovat vlastní nápad, který bude mít inovativní a inspirativní přínos pro odpovědné hospodaření s vodou.
Při zpracovávání projektů je možné konzultovat řešení s mentory – během individuálních konzultací nebo na odborných workshopech. Kapacita konzultací i workshopů je však omezena.
Přihláškou do soutěže se rozumí odevzdání vypracovaného projektu do elektronického formuláře nejpozději do 7. února 2017 (23:59).

5. Přihláška (soutěžní projekt)

Projekt včetně všech příloh vypracujte v českém nebo slovenském jazyce.
Nedílnou součástí přihlášky je za každého člena týmu naskenované čestné prohlášení.

Formulář čestného prohlášení ke stažení (pdf., 30 kB)

Po uzávěrce zkontrolujeme správnost přihlášky a informujeme všechny účastníky na uvedeném kontaktním e-mailu (pozn. každý tým má jeden kontaktní e-mail), zda jejich přihláška splňuje podmínky a zda jsme ji zařadili do soutěže.
Zaslané materiály zůstávají k dispozici pořadateli a nebudeme je rozesílat účastníkům zpět.
Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže projekt nebo soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel.

6. Autorská práva

Účastníci v čestném prohlášení potvrzují, že jsou autory přihlášeného projektu a ten není kopií jiného projektu. 
Účastníci soutěže mají neomezená autorská práva ke svým projektům. Odesláním přihlášky však propůjčují právo Nadaci Partnerství, Nestlé Česko s.r.o. a zadavateli konkrétní situace k řešení používat, publikovat a kopírovat obsah projektu uvedený v dokumentaci, stejně jako jméno a fotografie účastníků, pro propagační účely  soutěže. Odesláním příspěvku také účastníci bezvýhradně souhlasí s případným publikováním svého projektu v médiích.

7. Účast projektu v jiných soutěžích

Projekty, které se účastnily jiných soutěží, se mohou do soutěže Pro vodu zapojit. Účast v dalších soutěžích však zaznamenejte do přihlášky.

8. Výběr projektů porotou

Pořadatel soutěže volí porotu, která určí vítěze prvního, druhého a třetího místa.
Porota nejprve posoudí všechny odevzdané projekty a následně vybere nejlépe hodnocené projekty, které postoupí do finále k osobní prezentaci před porotou. Vybraní soutěžící se zavazují prezentovat projekt v březnu 2017 na prezentačním tréninku a po té 22. března 2017 ve finále před porotou. Z prezentovaných projektů pak porota zvolí nejlepší projekty a ty získají finanční odměny.
O postupu do užšího výběru soutěžící informujeme v průběhu února 2017. Pokud se vyzvaní účastníci z jakýchkoliv důvodů nedostaví k finálové prezentaci svého projektu, pozbývají tím možnosti na získání ceny. Přesné místo, harmonogram a organizaci finále a slavnostního vyhlášení výsledků upřesníme.
Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit část cen, případně žádnou cenu, pokud porota neshledá kvalitu předložených projektů za dostatečnou.

9. Hlavní kritéria výběru projektů

  • splnění požadavků zadavatele situace, tj. odevzdání všech požadovaných částí projektu (platí pouze pro soutěžící, kteří si vybrali ze seznamu situací k řešení)
  • realistické zhodnocení rizik a nevýhod projektu
  • kvalita a přehlednost zpracování projektu a jeho příloh
  • vlastní přínos projektu
  • inovativnost projektu (platí pro soutěžící, kteří přihlásili vlastní nápad) 

10. Cena Nestlé pro nejlepší řešení

Autoři tří nejlépe zpracovaných řešení získají finanční odměny ve výši 30 000, 20 000 a 10 000 Kč.
Soutěž Pro vodu vyhlašuje Nadace Partnerství za finanční podpory Nestlé.

 


Nadace Partnerství
 pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.czDalší aktivity Nadace Partnerství

Publikace Než nastanou deště 
Seminář hospodaření s vodou v krajině 
Vzdělávací centrum Otevřená zahrada

 
 

Nestlé
je přední světovou potravinářskou firmou, podnikající v oblasti výživy a zdravého životního stylu. V Česku NESTLÉ vyrábí v závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO a ve slovenské Prievidzi vyrábí výrobky MAGGI. Ze svých závodů v zahraničí dováží řadu dalších značkových výrobků (NESCAFÉ, kojeneckou výživu NESTLÉ ad.). Společnost Nestlé si je vědoma své zodpovědnosti v oblasti hospodaření s vodou. Čistá a dostupná voda má pro ni zásadní význam. Na vodu se celosvětově soustřeďuje společensky odpovědné podnikání Nestlé, tzv. vytváření sdílených hodnot („Creating Shared Value“).

www.nestle.cz
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno

web: www.soutezprovodu.cz
facebook: www.facebook.com/soutezprovodu
e-mail: provodu@nap.cz